ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

การบริการ
เว็บไซต์ศาลยุติธรรม