ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

ศาลแขวงพระนครใต้