ประกาศศาลแขวงพระนครใต้

คู่ความที่ประสงค์จะขอให้ศาลแขวงพระนครใต้พิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ขอให้ยื่นคำร้องเข้ามาทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันนัดพิจารณา

ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ศาลจะพิจารณาโดยเคร่งครัด เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนวันนัดฯ

 

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วัน

แนวทางปฏิบัติ กรณีผลการคัดกรอง COJ PASS