ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court
ส่วนบริหารจัดการคดี