ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court
ส่วนบริหารจัดการคดี