ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

ส่วนคลัง