Accessibility Tools

ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ บุคลากรศาลแขวงพระนครใต้ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลimage

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายยุทธเสน ทองเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้รับมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่จากคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรศาลแขวงพระนครใต้ และนางณัฐมา กองมะลิกันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ รับมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่จากบุคลากรศาลแขวงพระนครใต้ ในการนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้อำนวยการ ฯ ได้กล่าวขอบคุณ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ