ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการรักษ์ศาลสีขาว สร้างสำนึก ให้บุคลากรในองค์กร ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 นาฬิกา ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการรักษ์ศาลสีขาว สร้างสำนึก ให้บุคลากรในองค์กร ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บรรยายธรรมโดย พระครูสิริกาญจนาทร วัดราชสิงขร (พระอารามหลวง) เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างค่านิยมฯ ให้บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม มีความรักผูกพันองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศาลยุติธรรมในการให้บริการประชาชน โดยมีนายยุทธเสน ทองเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้  นางณัฐมา กองมะลิกันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ และข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องชั้น 6 อาคารใหม่ (ศาลแขวงพระนครใต้)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ