ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ร่าง ประกาศศาลแขวงพระนครใต้ เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจัดหาครุภัณฑ์อาคารปรับปรุง - ต่อเติม ศาลแขวงพระนครใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ