ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการศึกษาดูงานศาลแขวงธนบุรี

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการศึกษาดูงานศาลแขวงธนบุรี โดยนายยุทธเสน ทองเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ นางณัฐมา กองมะลิกันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมศาลแขวงพระนครใต้ เดินทางไปศึกษาดูงานศาลแขวงธนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานจุดดีเด่นของศาล เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาและยกระดับการทำงานให้มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อันเป็นประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลแขวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน โดยมีนายเสน ปานเลิศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรี นางจงกลณี เมฆรัตนวรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงธนบุรี และข้าราชการศาลยุติธรรมศาลแขวงธนบุรี ให้การต้อนรับ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ